• REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "not2late.pl"

z 10.04.2019 r.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient–osoba fizyczna, która ukończyła 18 latposiadającapełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
2. Kodeks Cywilny–ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r
3. Regulamin–niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego RODO Online
4. Sklep internetowy (Sklep)–serwis internetowy dostępny pod adresem www.not2late.pl, zapośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, prowadzony przez Joannę Michałowską, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "not2late Joanna Michałowska" , Suwałki, Krzywe 23, 16-402, NIP 7191109348, REGON 383348775
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; Produkty Ekologiczne
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sprzedającym, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną–ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Ustawa o prawach konsumenta–ustawaz dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
10. Szablon – formularz dostępny w formieelektronicznej,edytowalnego pliku w formacie doc lub xls, wspierający działania Inspektora Ochrony Danych w zakresie zgodnym z jego nazwą.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, o którym mowa w pkt. I. ust. 4. Regulaminu.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniuusług drogą elektroniczną.
2.3. Niniejszy Regulaminokreśla w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki i zasadyskładania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego, w tym:
-wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca,
-zakaz dostarczania przez klienta treści o charakterze bezprawnym,
-zasady i tryb zawieraniai rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu
Internetowego,
-tryb postępowania reklamacyjnego.
2.4. Korzystanie z usług sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
2.4.1 urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet,
2.4.2 poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa-Microsoft Internet Explorerw wersji nie niższej niż 10, Mozilla Firefox wwersji nie niższej niż 55 lub inna przeglądarka o podobnych parametrach i funkcjach (korzystanie z niektórych typów przeglądarek internetowych może powodować problemy z niektórymi funkcjonalnościami Serwisu).
2.4.3 Przeglądarka internetowa, o której mowa w p. 2.4.2, musi akceptować pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to pliki tekstowe zapisywaneprzez serwer Serwisu na urządzeniu Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku zostać odczytany przez Serwis przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonywać usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia.
2.4.4 Administrator Serwisu nie gwarantuje prawidłowości działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika, co wiąże się z dokonaniem konfiguracji urządzenia lub oprogramowania,z którego korzysta Użytkownik.
2.5. Warunkiemkorzystania przez klienta ze sklepu internetowegojest uzyskanie przez klienta we własnym zakresie dostępudo stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7. Prowadzący Sklep przed zawarciem umowy sprzedaży udostępnia klientowi nieodpłatnie niniejszy regulaminza pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu. A na żądanie klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego:

3.1. Warunkiem rozpoczęciakorzystania z usług Sklepu internetowegooraz dokonania zamówienia jest:

a) akceptacja regulaminu,

b) podanie adresu poczty elektronicznej klienta,

c) podanie danych klienta niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury,

d) wyrażenie przez klienta, będącego konsumentem, zgody na dostarczanie treści cyfrowychnie zapisanych na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

e) wybór formy płatności,

f) kliknięcieprzycisku „Zamawiam i płacę”.

3.2. Prowadzący Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w razie naruszenia przez Klienta Regulaminu, a nadto gdy Klient:

a) podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych klientów sklepu,

c) dopuścił się innegozachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa,ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącegow dobre obyczaje bądź dobre imię Prowadzącego Sklep.

3.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowegow okolicznościach wskazanych w ust. 3.2., nie może ponownie korzystać z usług Sklepubez uprzedniej zgody Prowadzącego Sklep.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepuusługami, Prowadzący Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatnedo stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, usuwania i modyfikowaniaprzez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności propagujących przemoc, zniesławiających, naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnejoraz innych prawosób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanieokreślonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:

4.1 .Do uzyskania dostępu do towarów oferowanych przez sklep, zwłaszcza do szablonów nie jest konieczne założenie przez klienta konta.

4.2. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, udostępnienie szablonów może zostać zrealizowane wyłącznie po dokonaniu przez klienta całości płatności z góry.

4.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży Szablonów między Klientema Prowadzącym Sklep następuje po uprzednim wypełnieniu przez klienta formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu. W formularzu należy podać:

a) wskazane dane niezbędne do zawarcia umowy, w tym dane do wystawienia faktury,

b) adres poczty elektronicznej klienta,

c) wybrać formę płatności,

d) wyrazić zgodę na dostarczanie treści cyfrowych, nie zapisanych na nośniku materialnym,przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość.4.4. Po kompletnym wypełnieniu formularzai wykonaniu wszystkich czynności opisanych w ust.

4.3., należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie przez klienta przycisku „Zamawiam i płacę” stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy Sprzedaży towarów (szablonów) zgodnie z treścią Regulaminu.

4.5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, o którym mowa w ust. 4.3.,oraz wykonaniu czynności opisanych w ust. 4.4., na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podany w formularzu, o którym mowa w ust. 4.3., zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia.

4.6. Zamówienie zawierające towary (szablony) zostaje przekazane klientowi do realizacji z chwiląotrzymania przez ProwadzącegoSklep od podmiotu za pośrednictwem którego realizowana jestpłatność,potwierdzenia dokonania przez klienta zapłaty całej ceny za przedmiot umowy sprzedaży.

4.7. W terminie 2 dni roboczych od otrzymania przez Prowadzącego Sklep od podmiotu, za pośrednictwem którego realizowana jest płatność, informacji o dokonanej przez klienta płatności (zapłacie całej ceny), o której mowa w ust. 4.6., Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zawierający:

a) potwierdzenie otrzymania płatności,

b) link do pobrania szablonu zawierający token.

4.8. Po kliknięciu w otrzymany link, klientowi zostanie udostępniony do pobrania plik . Zestaw zawiera szablony niedostępne do zakupu pojedynczo.

4.9. Klient, nie jest uprawniony, w szczególności do rozpowszechniania szablonów zarówno w całości jaki i we fragmentach, tak w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym.

4.10. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.

4.11. W trakcie składania Zamówienia, klient – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiami płacę” – ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonanie zmiany w zakresie wyboru Towaru. W tym celu klient powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1 Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym ustawą o ochronie konsumentów i kodeksie cywilnym.

7.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie lub na postawie niniejszgo Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej kamil@not2late.pl lub na adres prowadzącego sklep Joannę Michałowską, Suwałki, Krzywe 23, 16-402

7.2.2. Propwadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od klienta na adres poczty elektronicznej lub adres prowadzącego sklep wskazany w ust. 7.2.1.,

7.3. Nie rozpatrzenie reklamacji klienta w terminach wskazanych w 7.2.2. nie stanowi o uznaniu reklamacji przez prowadzącego sklep

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług droga elektroniczną.

IX. Administrator Danych

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Sklep tj.Joanna Michałowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "not2late Joanna Michałowska" Krzywe 23, 16-402 Suwałki, NIP 8442322414, REGON 383348775,.

9.2. Cele i czas przetwarzania:

9.2.1. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:

a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit.

- RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

- RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

- RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

- RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

9.3.Odbiorcy danych:

9.3.1. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b) podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d) organom państwowym lubinnym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

e) podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.

9.4.Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

9.4.1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organunadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

9.5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.

9.6 Klient, akceptując warunki płątności jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu płatności danych osobowych. Dane przechowuje, fimra "not2late Joanna Michałowska" dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. numer telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).” Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail "kamil@not2late.pl". Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałychmiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem, zostaniepoddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Kodekspostępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, nie będącym konsumentem, zostaniepoddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego sklep.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną orazinne obowiązujące przepisy prawa.

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy:

6.1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę Sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Prowadzącego Sklep, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych wart. 33,art. 34 ust. 2iart. 35ustawy o prawach konsumenta.W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

6.2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 6.1. nie przysługuje od umowy dostarczenia treści cyfrowychnie zapisanychna nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęłosię za wyraźną zgodą klientaprzed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Prowadzącego Sklepo utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy:

6.1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę Sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Prowadzącego Sklep, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych wart. 33,art. 34 ust. 2iart. 35ustawy o prawach konsumenta.W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

6.2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 6.1. nie przysługuje od umowy dostarczenia treści cyfrowychnie zapisanychna nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęłosię za wyraźną zgodą klientaprzed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Prowadzącego Sklepo utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o ochronie konsumentów i kodeksie cywilnym.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: kamil@not2late.pl lub na adres Prowadzącego sklep: Joannę Michałowską, Suwałki, Krzywe 23, 16-402

7.2.2. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14. dni (słownie: czternastu) od dnia otrzymania reklamacji od klienta na adres poczty elektronicznejlub adres Prowadzącego sklep wskazane w ust. 7.2.1., a w raziegdyby nie było to możliwe,do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3. Nie rozpatrzenie reklamacji klienta w terminach wskazanych w 7.2.2. nie stanowi o uznaniu Reklamacji przez Prowadzącego Sklep

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

8.1. Sprzedawcapodejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres poczty elektronicznej: kamil@not2late.pl lub pisemnie na adres Prowadzącego sklep: Studio Muzyczne Kamil Michałowski, Krzywe 23, 16-402 Suwałki

8.4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje dane, w tym imię i nazwisko, adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14dni (słownie czternastu), a w razie gdyby nie było to możliwe,do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.6. Nie rozpatrzenie reklamacji klientaw terminie wskazanym w ust. 8.5. nie stanowi o uznaniu Reklamacji przez Prowadzącego Sklep.

IX. Administrator Danych

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Sklep tj.Kamil Michałowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "not2late Joanna Michałowska" Krzywe 23, 16-402 Suwałki, NIP 7191109348, REGON 383348775,.

9.2. Cele i czas przetwarzania:

9.2.1. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:

a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit.

- RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

- RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

- RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

- RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

9.3.Odbiorcy danych:

9.3.1. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b) podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d) organom państwowym lubinnym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

e) podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.

9.4.Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

9.4.1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organunadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

9.5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.

9.6 Klient, akceptując warunki płątności jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu płatności danych osobowych. Dane przechowuje, fimra "not2late Joanna Michałowska" dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. numer telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).” Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail "kamil@not2late.pl". Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałychmiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem, zostaniepoddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Kodekspostępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, nie będącym konsumentem, zostaniepoddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego sklep.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną orazinne obowiązujące przepisy prawa.

XI. Płatności:

1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. Dostępne formy płatności:

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Płatności online

BLIK

4. Formy zwrotu środków w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej:

- W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

5. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wraz z dostawą wynosi maksymalnie 10 dni roboczych.

Nip firmy: 7191109348
Regon firmy: 383348775

aaa.png